Reach & SVHC

REACH, što je?

REACH predstavlja novi pravni okvir Europske unije za kemikalije. Svrha ove odredbe je:

  • zaštita ljudskog zdravlja i okoliša
  • osiguranja svih preduvjeta za ostvarivanje potpune i učinkovite kemijske sigurnosti na razini cijele europske unije.
  • slobode kretanja tvari pojedinačno, u pripravcima ili/i proizvodima
  • povećanje konkurentnosti i inovativnosti
  • poticanja razvoja alternativnih metoda ocjenjivanja opasnih tvari


REACH se odnosi na tvari proizvedene ili uvezene na područje EU u količini jednakoj ili većoj od 1t u godini, i to pojedinačno, u preparatima ili proizvodima (ako je prilokom predviđene uporabe ispuštaju iz proizvoda). Polimeri se izuzimaju od odredaba o registraciji iz glave II Uredbe REACH (članak(9)). Od proizvođača ili uvoznika polimera se zato NE zahtjeva da dostavi ECHA-i sve informacije koje se odnose na svojstva samog polimera, s izuzetkom njegovog razvrstavanja i obilježavanja kada je potrebno. Proizvođač ili uvoznik polimera neće trebati registrirati monomer, ili bilo koju drugu tvar kemijski vezanu za polimer, ukoliko su one već registrirane od strane sudionika u lancu opskrbe. Za većinu proizvođača polimera situacija je načelno takva da će njihovi monomeri i druge tvari već biti registrirane. BIFIX REACH izjava

Što označava kratica SVHC?

Kratica SVCH (tvar zabrinjavajućih svojstava) označava kemijsku tvar (ili dio skupine kemijskih tvari) za koju je predloženo da njeno korištenje unutar Europske unije bude uređeno odobrenjem u okviru regulative REACH.


Označavanje tvari kraticom SVCH od strane Europske agencije za kemikalije (ECHA) predstavlja prvi korak u postupku odobrenja i ograničenja u korištenju kemikalije. Prvi popis tvari s oznakom SVCH objavljen je 28. listopada 2008., a ažuriranje 19. prosinca 2011. BIFIX MASTER i ADITIVI ne sadrže tvari koji su dio liste SVCH objavljene od ECHA-e.